Menu

Rýchla fotogaléria

stavanie májov 2018
Plameň 2016 - okresné kolo
Pálenie Jánskych ohňov 2016
Deň matiek 2017
mesiac úcty k starším 2022
Plameň 2016 - krajské kolo
A
A
A

DHZ Kvačany

Z histórie hasičského zboru

        Z ústneho podania sa zachovalo, že v druhej polovici 19. storočia bola v obci hasičská šopa. Tak ako v iných obciach Liptova aj v Kvačanoch a Dlhej Lúke boli uplatňované protipožiarne opatrenia a existovali potrebné hasiace zariadenia. Písomné doklady o existencii hasičského zboru v Kvačanoch a na Dlhej Lúke pred rokom 1924 sa nezachovali. Hasičský zbor v období o ktorom sú k dispozícii zachované písomné záznamy nebol riadne zaregistrovaný a nemal úradne schválené ani stanovy. Zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvačanoch zo 6. júla 1924 vyplýva, že obecný starosta Ondrej Klepáč Koška požiadal obvodného notára Štefana Kabzana, aby už zostavený požiarno-policajný štatút a pravidlá požiarneho fondu v celom obsahu prečítal. V uzavretí č. 6/1924 obecný zastupiteľský zbor jednohlasne vypovedal, že v obci Kvačany sa povinne hasičstvo zriadilo s popisom a zostavami hasičského zboru. Obecné zastupiteľstvo určilo za obecného inšpektora tohto zboru Kolomana Nemessányiho a za námestníka Karola Mataja. V roku 1930 mal hasičský zbor 25 riadnych členov, v Dlhej Lúke mal v tomto období hasičský zbor registrovaných 15 riadnych členov. Okresná hasičská jednota v Liptovskom Sv. Mikuláši organizovala v dňoch 29. marca až 2. apríla 1932 hasičský náukobeh, ktorého sa zúčastnil Ján Štefaniak, zborový trubač. V roku 1934 sa obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch zaoberalo objednávkou motorovej striekačky. Po dlhšom vyjednávaní a výbere z piatich ponúk sa motorová striekačka objednala u firmy Slovenská hasičská nákupňa v Turčianskom Sv. Martine, vrátane 200 metrov hadíc s príslušenstvom za 24 156 Kč. Po tomto rozhodnutí mal hasičský zbor tri striekačky, z ktorých jedna bola motorová. Potravné družstvo na jej zakúpenie darovalo 15 000 Kč. Posviacka motorovej striekačky sa uskutočnila 8. decembra 1934 za účasti asi 150 občanov pri obecnom moste, ktorú vykonal miestny dekan Leopold Stano. Darcom poďakoval učiteľ Peter Galica a prehovoril na tému „Striekačka, záchrana majetku“. Ako veliteľ hasičského zboru sa v tom čase uvádza Karol Mataj a ako zástupca veliteľa Štefan Šuba. Členovia zboru sa s touto technikou účastnili aj hasenia požiarov v rokoch 1936 a cez vojnu v roku 1944.

         V roku 1936 boli zaznamenané dva požiare. Najskôr v apríli neznámy páchateľ na salaši na Závozách zapálil kolibu a košiar. 18. decembra začal horieť dom Jozefa Maťugu, oheň zbadali veľmi rýchlo, zišlo sa veľa ľudí, aj hasičov, ale motorová striekačka nebola funkčná a tak bol požiar uhasený ručnou striekačkou. Našťastie nefúkal vietor a tak sa oheň nešíril ďalej. Veľký požiar postihol obec počas vojny. 30. októbra 1944 prišla do obce akási hliadka 35 partizánov a ubytovali sa v domoch od Nemessányiho po faru. Nemci dislokovaní v Lipt. Mikuláši na základe udania vyslali 1. novembra do Kvačian trestné komando o sile asi 80 mužov. V tom čase väčšina ľudí slávila v kostole sviatok Všetkých svätých. Počas prestrelky pri úteku partizánov začali horieť dva domy, na následnom podpaľovaní obce sa ale podieľali aj osoby v uniformách Hlinkovej gardy. Ľudia sa kvôli streľbe báli opustiť kostol, niektorí odvážnejší vytiahli zo skladu motorovú striekačku a pokúsili sa hasiť požiar, ale veliteľ nemeckej jednotky dal príkaz zabrániť v hasení. Po skončení streľby dovolil veliteľ nemeckej jednotky hasiť požiar, to už bolo ale neskoro. Úplne alebo čiastočne bolo vypálených osem obytných domov a jedenásť hospodárskych stavieb ľahlo popolom.

      V povojnových rokoch bol dobrovoľný hasičský zbor riadne registrovaný s úradne schválenými stanovami v Kvačanoch 18.9.1945. Jeho stanovy schválilo Povereníctvo vnútra v Bratislave 30.10.1947. Ako predseda DHZ bol ohlásený Štefan Šuba. Účelom DHZ bolo napomáhať požiarnej polícii, hájiť a chrániť život, zdravie i majetok občanov pri živelných nehodách a iných nešťastiach. Podľa zoznamu členov prihlásených k vydaniu členských preukazov vyhotoveného k 21.10.1954 bolo 42 ľudí členmi Československého zväzu požiarnej ochrany od roku 1925. V roku 1960 mali Kvačany a Dlhá Lúka spolu 44 členov, v roku 1966 sa spomína 36 členov, z ktorých je 28 mužov. Medzi činnosť miestnych hasičov patril aj divadelný súbor, ktorý s nacvičenými hrami navštívil susedné obce, ale aj okres Dolný Kubín. Okrem toho organizovali tanečné zábavy a zúčastňovali sa na významných udalostiach obce a farnosti ako napr. osláv 1100 výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda. Miestna časť Dlhá Lúka, aj keď sa v roku 1960 stala súčasťou obce Kvačany mala svoju samostatnú jednotku ZPO až do roku 1971, keď došlo k ich zlúčeniu. V roku 1972 sa členovia aktívne podieľali na výstavbe požiarnej zbrojnice na Dlhej Lúke a začiatkom 70. rokov získali do svojej výbavy motorové vozidlo AVIA. Počas celého obdobia od roku 1945 do roku 1989 sa hasiči zúčastňovali na brigádnickej pomoci v poľnohospodárstve, pri skrášľovaní obce, úprave vodných zdrojov a ošetrovaní zásahovej techniky a výzbroje. Vysoká úroveň pripravenosti plniť úlohy v protipožiarnej ochrane sa prejavila i v tom, že funkciu obvodného dozorcu Okresnej hasičskej jednoty v Lipt. Sv. Mikuláši vykonával tiež Štefan Šuba a okrskového veliteľa ČSPO, ZPO Matej Hajurka a Alojz Kurajda. Po spoločenských zmenách získala ZŠ Kvačany v roku 1990 čestný odznak „Za príkladnú prácu v ZPO“ ako ocenenie aktívneho podielu na výchove mladej generácie. V zápisnici z roku 1994 sa uvádza, že organizácia má 102 členov a okrem nich v krúžku požiarnej ochrany pracuje 25 členov. V roku 1997 udelilo Prezídium DPO SR ďakovný list DPO Kvačany za obetavú pomoc pri likvidácii následkov povodní.         

Súťaže a DHZ Kvačany         

      Členovia hasičského zboru, muži, ženy ale aj mládež, sa pravidelne zúčastňovali preventívno-výchovných požiarnych súťaží. Kolektívy mužov, žien, dorastencov a dorasteniek sa úspešne zapájali do činnosti hasičského zboru už v 60 a 70 rokoch 20. storočia. O ich úspechoch svedčí mnoho ocenení z obvodných, okresných a krajských súťaží, kde obsadzovali pravidelne popredné miesta. Obetavá práca člena výboru – referenta mládeže Vladimíra Vyparinu sa prejavila vo veľmi dobrých výsledkoch i v roku 1992 v okresnom kole súťaže hasičských družstiev, kde družstvo dorastencov obsadilo 2. miesto a družstvo dorasteniek zvíťazilo. V krajskom kole v Prievidzi obsadilo pekné 7. miesto. Družstvo mužov obsadilo na obvodnom kole 2 miesto, družstvo žien zvíťazilo a tento výsledok zopakovalo tiež na okresnom kole. V roku 2014 obsadili na okrskovom kole zhodne 1. miesto kolektívy DHZ Kvačany muži, ženy aj dorast.

         Systematická práca s mládežou začala už v roku 1950 pod vedením Mateja Hajurku a neskôr aj Jarmily Kojšovej, kedy prvýkrát vystúpili v miestnej obci v disciplínach cvičenia s hadicami. V roku 1951 vystúpilo žiacke družstvo cvičením s hadicami pri odovzdávaní motorovej striekačky v obci Huty. V ďalších rokoch prebiehali okresné súťaže požiarnických družstiev, na ktorých sa zúčastňovali aj naše žiacke družstvá. Roky 1955 a 1956 sa stali rokmi prvých získaných trofejí, pričom s výbornými výsledkami pokračovali žiaci každoročne. Od roku 1970 začali organizovane v krúžkoch predvádzať svoju prácu družstvá mladých požiarnikov pod vedením svojich vedúcich p. u. Vyparinu a M. Hajurku, pričom naďalej pokračovali v úspešných výsledkoch nie len v súťažiach požiarnych družstiev ale aj v hre Plameň, ktorá odštartovala v roku 1972. Medzi prvé veľké  výsledky patrí tretie miesto na krajskom kole hry „Plameň 72“, siedme miesto na krajskom kole hry „Plameň 75“ a tretie miesto na súťaži „Celoslovenské branné hry pionierov Eurocamp 75“.   

Na obetavú a úspešnú prácu s mládežou, dievčatami a chlapcami po zomrelom Vladimírovi Vyparinovi úspešne nadviazal Jaroslav Turza, za prispenia Slavomíra Kojša, Milana Šablatúru a Milana Kojša. Dôkazom bolo opakovane prvé miesto dievčat a chlapcov na okresnom kole hry Plameň. V roku 2004 hostili Kvačany krajské kolo hry Plameň, kde naše kolektívy nedosiahli výraznejšie výsledky. Od roku 2013 pod vedením Andreja Slotku žiaci opäť ožili, v okresnom kole hry „Plameň 2013“ obsadili chlapci 3. miesto a dievčatá 1. miesto. V roku 2014 dievčatá opäť získali prvé miesto a postúpili na krajské kolo, kde obsadili veľmi pekné 3. miesto. Posledné úspechy viedli k zvýšenému záujmu o dobrovoľné hasičstvo zo strany detí, čo prispelo k vytvoreniu hasičského krúžku na miestnej základnej škole. 

Súčasnosť

        V súčasnosti má DHZ Kvačany 80 členov, z toho 16 žien, ktorí spravujú jednu požiarnu zbrojnicu v Kvačanoch a jednu požiarnu zbrojnicu v Dlhej Lúke. Ďalej vykonávajú prevenciu v 230 obytných budovách a štyroch malých prevádzkach a udržiavajú v chode plne vybavené zásahové vozidlo Avia A31 a požiarnu striekačku PPS12. Medzi ďalšie aktivity patria stráženie hrobu na Veľkú noc, účasť a organizovanie hasičských súťaží, spolupráca na miestnych akciách, pomoc a prevencia pri záplavách a požiaroch.