Menu

Rýchla fotogaléria

Silvester 2013
Tvarožná 2013
Kvačianska raketa 2020
Deň detí 2018
Deň detí 2018
Detský maškarný ples 28.01.2023
A
A
A

Voľby prezidenta 2024

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI KVAČANY

pre voľby prezidenta SR konaných 6. apríla 2024

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov : 447

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 308,  čo predstavuje 68,90 % účasť

Počet platných odovzdaných hlasov: 305

Ivan KORČOK, Ing., 59 r., 141 hlasov

Peter PELLEGRINI, Ing., 164 hlasov

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI KVAČANY

pre voľby prezidenta SR konaných 23. marca 2024

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov : 445

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 262,  čo predstavuje 58,88 % účasť

Počet platných odovzdaných hlasov: 260

Andrej DANKO, JUDr., 0 hlasov

Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 2 hlasy

Krisztián FORRÓ, 48 r., 1 hlas

Štefan HARABIN, JUDr., 23 hlasov

Ivan KORČOK, Ing., 59 r., 104 hlasov

Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 0 hlasov

Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 3 hlasy

Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., 6 hlasov

Peter PELLEGRINI, Ing., 121 hlasov

Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., 0 hlasov

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voličaI

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.