Menu

Rýchla fotogaléria

1. ustanovujúce zasadnutie 2022
Halové majstrovstvá Svit 2015
Deň matiek 14.05.2023
uvítanie detí 2014
Farské posedenie rodín 16.02.2019
Deň matiek 14.05.2023

Lesné hospodárstvo v obci Kvačany - PSU Kvačany

Lesné hospodárstvo v obci Kvačany

Obec Kvačany pozostáva z dvoch k.ú. a to Kvačany a Dlhá Lúka a preto aj lesné hospodárenie je rozdelené na 2 k.ú. samostatne.

Lesné porasty sa v k.ú. Kvačany rozprestierajú na ploche 1014,15 ha, čo predstavuje z celkovej výmery katastrálneho územia 1635,80 ha 62,01 %. Rozloženie lesných porastov je prevažne v severne a severozápadnej časti katastrálneho územia  v lokalite Chočských vrchov a čiastočne aj v najzápadnejšej časti Západných Tatier v smere od východu na západ. Ich prirodzenou hranicou je vo východnej časti územia Suchý potok, ktorý tvorí aj katastrálnu hranicu s k.ú. Liptovský Trnovec. V severovýchodnej časti je v lokalite Bielej Skaly krátka hranica aj s k.ú. Zuberec. Severnú časť tvorí hranica s k.ú. Huty a Veľké Borové, v najzápadnejšej časti k.ú. Kvačany je spoločné hranica s k.ú. Dlhá Lúka, ktorá tvorí prevažnú výmeru Národnej prírodnej rezervácie Kvačianska dolina.

V najjužnejšej a juhovýchodnej časti k.ú. Kvačany sa nachádza úzky pás lesa, ktorý je prirodzenou súčasťou brehových porastov Suchého potoka a tvorí aj katastrálnu hranicu s obcami Liptovská Sielnica a Liptovské Matiašovce. Centrálnu a južnú časť územia charakterizuje malá zalesnenosť, ktorá je tvorená len lesnými celkami s minimálnymi výmerami. Štruktúru lesov tvoria prevažne už novovysadené smrekové monokultúry s menším podielom buka, jedle a borovice.

V severozápadnej časti k.ú. Kvačany patria lesné porasty vo výmere 221,37 ha do lesného hospodárskeho celku (LHC) Habovka, z čoho tvoria hospodárske lesy 119,12 ha (53,81 %) a ochranné lesy 102,25 ha (46,19 %) – z toho: lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach 51,37 ha (23,21%) a ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy 50,88 ha (22,98 %).

V južnej a juhovýchodnej časti patria lesné porasty do LHC Liptovský Mikuláš a ich výmera predstavuje 792,77 ha. Tvoria ju prevažne hospodárske lesy vo výmere 512,70 ha (64,67 %) a ochranné lesy 280,07 ha (35,33 %) z toho: lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach 136,54 ha (17,22 %), vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie 28,81 ha (3,63 %) a ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy 114,72 ha (14,47 %).

V lesných porastoch v k.ú. Kvačany hospodária nasledovné podnikateľské subjekty :

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany /ďalej len PSU Kvačany/ vzniklo v zmysle platnej legialstívy SR v 90-tych rokoch 20. storočia a dnes hospodári v k.ú. Kvačany na celkovej ploche 586,11 ha, z toho lesné porasty tvoria výmeru 469,85 ha. PSU Kvačany má 339 podielnikov a sídli v administratívnej budove PD Liptovské Hole v Kvačanoch. Na lesných pozemkoch svojich podielnikov hospodári v zmysle schváleného Lesného hospodárskeho plánu /dnes Program starostlivosti o les/, ktorý bol schválený bývalým Krajským lesným úradom v Žiline dňa 07.08.2007 rozhodnutím č. 2007/00865/SCH na obdobie 2007 – 2016. Lesopestovná činnosť spočíva hlavne v uhodení haluziny a zbytkov po ťažbe, výsadbe sadeníc, vyžínaní mladých lesných porastov od plevelných drevín, nátere sadeníc proti ohryzu zverou a inštalácii feromónových lapačov na odchyt podkôrneho hmyzu. Realizácia ťažby spočíva v posledných rokov prevažne v urýchlenom spracovaní kalamitnej drevnej hmoty /spôsobenej vetrom a podkôrnym hmyzom/ v priemernom ročnom objeme cca 1300 – 1500 m3 úžitkovej a palivovej drevnej hmoty. PSU Kvačany nemá v súčasnosti žiadnych zamestnancov. Všetky svoje úlohy zabezpečuje prostredníctvom externých služieb, aj funkcie lesníka, odborného lesného hospodára a ekonóma sa zabezpečujú v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb. Ostatnú lesopestovnú a ťažobnú činnosť zabezpečuje PSU Kvačany tiež prostredníctvom pracovných skupín živnostníkov. Za budovou obchodu Jednoty pri Obecnom úrade má PSU Kvačany zriadenú plantáž vianočných stromčekov.

Združenie vlastníkov súkromných lesov Kvačany /ďalej len ZVSL Kvačany/ funguje popri PSU Kvačany. Sídli na tej istej adrese. Má v súčasnosti 187 členov, ktorí sú na 80 % totožní s podielnikmi PSU Kvačany. ZVSL Kvačany hospodári na 74,05 ha lesných porastov, ktoré tvoria výlučne hospodárske lesy nachádzajúce sa v LHC Liptovský Mikuláš. Svoje potreby realizuje prostredníctvom externých služieb, v prevažnej miere živnostníkmi. Jeho činnosť je vo všeobecnosti veľmi podobná činnosti PSU Kvačany.

Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica hospodári v k.ú. Kvačany na ploche 320,28 ha. Sídli vo svojej budove – urbárskom dome v Liptovskej Sielnici. V súčasnosti má 382 členov. V k.ú. Kvačany hospodári na lesných pozemkoch v LHC Liptovský Mikuláš podobne ako PSU Kvačany v zmysle schváleného lesného hospodárskeho plánu LHP (dnes Program starostlivosti o les) na ploche 165,85 ha hospodárskych lesov, jeho ostatné lesy - ochranné zaberajú celkovú plochu 154,43 ha. Svoju lesopestovnú činnosť zabezpečuje prevažne formou externej spolupráce s pracovnými skupinami živnostníkov.

Medzi ostatné subjekty s menšou obhospodarovanou výmerou lesných porastov patria v k.ú. Kvačany ešte: Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty so sídlom na Hutách a výmerou 67,30 ha. Nasledujú Lesy SR, odštepný závod Liptovský Hrádok s výmerou 50,01 ha, Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kvačany s obhospodarovanou výmerou 32,21 ha a ostatné fyzické osoby s výmerou 0,45 ha. Všetky tieto subjekty hospodária na lesných pozemkoch vo svojej správe v zmysle schváleného LHP s platnosťou do roku 2016.

Lesné porasty sa v k.ú. Dlhá lúka sa rozprestierajú na ploche 326,40 ha, čo činí 53,71 % z celkovej výmery katastrálno územia (607,71 ha). Lesné porasty sa v prevažnej miere nachádzajú v severozápadnej časti katastrálneho územia. Jedná sa väčšinou o zmiešané smrekovo-bukové lesy s malým zastúpením borovice a červeného smreku. Tieto porasty sú v plnej miere súčasťou Chočských vrchov. Severovýchodná časť lesných porastov je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Kvačianska Dolina a hraničí s Obcou Veľké Borové. V juhozápadnej časti hraničia lesné porasty s obcou Prosiek.

Lesné porasty patria do dvoch lesných hospodárskych celkov. V LHC Habovka sa nachádzajú porasty o výmere 14,64 ha. Z toho hospodárske lesy tvoria 3,20 ha ochranné lesy majú výmeru 11,44 ha – jedná sa o lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach. V LHC Liptovský Mikuláš sú lesné porasty v súčasnosti etablované na ploche 305,79 ha. Z toho hospodárske lesy tvoria plochu 89,57 ha a ochranné lesy zaberajú plochu 216,22 ha. Prevažnou funkciou  ochranných lesov v k.ú. Dlhá Lúka je funkcia ochrany pôdy pred eróziou.

Hospodárenie na lesných porastoch v k.ú. Dlhá Lúka je v podstatnej miere poznačené zatriedením prevažnej časti lesa do kategórie ochranných lesov. V tomto k.ú. hospodária na lesnej pôde len dva subjekty. Najväčším je PSU Kvačany s celkovou obhospodarovanou výmerou 382,38 ha, z čoho lesné porasty predstavujú plochu 320,43 ha. Ťažba sa pohybuje v rozsahu do 400 m3 ročne a ako v k.ú. Kvačany sa prevažne spracováva len kalamitná drevná hmota prostredníctvom pracovných skupín živnostníkov. V lesných porastoch, ktoré sú súčasťou rezervácie, nie je dovolená ťažba z dôvodu 5. stupňa ochrany.

Druhým subjektom sú Lesy SR s ich výmerou 5,97 ha lesných porastov. Tie sú v plnej miere súčasťou ochranných lesov na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, kde sa nevykonáva žiadna ťažobná a lesopestovná činnosť.