Menu

Rýchla fotogaléria

Fašiangy 2013
Okresné kolo DHZ ženy Liptovský Mikuláš 2013
Kvačiansky kotlík 2018
Plameň 2013 - DHZ Kvačany
Tvarožná 2016
Deň matiek 2015

Voľba hlavného kontrolóra Obce Kvačany

                                  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

                                                                obce Kvačany

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch na základe uznesenia č. 14/6/2024 zo dňa 26.6.2024, podľa §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kvačany na deň 2.10.2024

 

Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzku pracovného času. Deň nástupu do zamestnania: 5.október 2024.

 

Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky :

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

bezúhonnosť

2. náležitosti prihlášky :

meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),

výpis z registra trestov nie starší ako tri

overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

písomný súhlas kandidáta na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov pre účel úkonov spojených s voľbou hlavného kontrolóra v zmysle § 13 a v nadväznosti na § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

profesijný životopis

3. ďalšie predpoklady :

znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

užívateľské ovládanie počítača.

4. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 20. septembra 2024 poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica.

5. Otváranie obálok a posúdenie podaných prihlášok prebehne dňa 2.10.2024 na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred voľbami hlavného kontrolóra, kde obecné zastupiteľstvo vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.

6. Voľba hlavného kontrolóra bude prebiehať podľa §18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z uchádzačov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

Každý kandidát, ktorý splní podmienky §18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má právo na vystúpenie v deň konania voľby hlavného kontrolóra pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

7. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.

8. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu  najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

 

 

 

V Kvačanoch 26. júna 2024                                                        Jozef Grúň, v. r.

                                                                                                          starosta obce