Menu

Rýchla fotogaléria

Kvačiansky kotlík 2018
Halová súťaž Važec 2016
uvítanie detí 2013
Deň detí 2018
Plameň 2015
Deň matiek 2015

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Základnej školy v Kvačanoch

Obec Kvačany v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e 

 

výberové konanie na obsadenie - funkcie riaditeľa/ky :

                                                Základná škola Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica

 

A.    Kvalifikačné predpoklady:

   kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca (zákon č. 138/2019 Z. z, §39 ods. 3),

   splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§39 ods.3, zákona č. 138/2019 Z.z.),

   najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (zákon č. 596/2003 Z.z., §3 ods. 5).

B.     Ďalšie požiadavky:

   bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,

   zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138 /2019 Z. z.,

   ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z

   splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

C.    Požadované doklady:

   písomná prihláška do výberového konania,

   štruktúrovaný profesijný životopis,

   overené kópie dokladov o vzdelaní,

   potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

   lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

   písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),

   čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,

   čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.

   čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.

D.    Platové podmienky:

Výška a zloženie funkčného platu budú stanovené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od vzdelania, od počtu rokov započítanej praxe, príplatku za riadenie a rozpätia percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia.

E.     Uzávierka prijímania prihlášok:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica. Uzávierka prijímania prihlášok je do 15. mája 2024, do 12:00 hod.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie – ZŠ Kvačany– NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ Kvačany najneskôr 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

F.      Ďalšie informácie:

 Bližšie informácie  - Obecný úrad Kvačany,tel.044/5597597, 0905885989, email: obec@kvacanylm.sk

 

V Kvačanoch 16. apríla 2024   

 

                              Jozef Grúň  

starosta obce Kvačany